Is preoperatieve voorbereiding met een klysma voldoende bij een low anterior resectie met aanleg van een dubbelloops ileostoma? Resultaten van de COLO-MOVE studie


F.J. Amelung, W.A. Draaisma, P.M. Verheijen, M.P. Schwartz, B.G.F. Heggelman, E.C.J. Consten

Vrijdag 25 mei 2018

10:28 - 10:35u in Parkzaal

Categorieën: Vrije voordrachten (V-sessie), Colorectaal (benigne), Orale presentatie

Parallel sessie: V24 Colon benigne & maligne


Introductie

Er is momenteel geen consensus over welk type preoperatieve darmvoorbereiding het beste is bij een low anterior resectie met aanleggen van deviërend ileostoma. Bij voorbereiding middels alleen klysmeren zou achtergebleven ontlasting proximaal van de anastomose in theorie een verhoogd risico kunnen geven op fecale peritonitis in geval van naadlekkage. 

Methode 

Een prospectieve, observationele cohort studie van alle patiënten die tussen 2015 en 2018 in ons centrum een low anterior resectie ondergingen met aanleg van een deviërend ileostoma werd uitgevoerd. Alle patiënten werden preoperatief voorbereid met een hoog opgaand klysma. Tijdens de operatie werden 24 radiopaque markers in het coecum geplaatst via de afvoerende lis van het ileostoma. Op postoperatieve dag 1, 3 en 5 werd een buikoverzichtsfoto gemaakt om de colon motiliteit in kaart te brengen. Het primaire eindpunt was passage van markers naar het rectum.

Resultaten 

Twintig patiënten namen deel aan de studie. De gemiddelde leeftijd was 68 jaar (range 54-85) en elf patienten waren man. Bij zeventien patiënten was het ileostoma productief op de eerste postoperatieve dag, bij de overige drie patiënten was dit na twee dagen. Bij negentien van de twintig patiënten (95%) zaten alle markers nog in het coecum op de vijfde postoperatieve dag. Bij één patiënt werden drie markers in het linker colon terug gevonden op dag vijf. Geen van de markers bevond zich voorbij de aangelegde darmnaad.

Conclusie 

De colonmotiliteit distaal van een deviërend ileostoma lijkt afwezig na een low anterior resectie. Achtergebleven ontlasting lijkt dus geen gevaar te vormen in geval van naadlekkage, waarmee een klysma als darmvoorbereiding kan volstaan. De patiënt belasting en mogelijke complicaties die geassocieerd zijn met volledige orale darmvoorbereiding kunnen hierdoor vermeden worden.

Marker verloop op dag 1, 3 en 5 postoperatief na een low anterior resectie met aanleg van een devierend ileostoma.