Preventieve plaatsing van een mesh na open aneurysmachirurgie ter voorkoming van een littekenbreuk – een systematische review en meta-analyse


R. Indrakusuma, H. Jalalzadeh, J.E. van der Meij, R. Balm, M.J.W. Koelemay

Donderdag 24 mei 2018

16:58 - 17:05u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V04 Vaatchirurgie 1


Introductie 

Patiënten die open geopereerd worden vanwege een abdominaal aneurysma (AAA) hebben een hoge kans op een littekenbreuk. Het preventief verstevigen van de buikwand met een mesh kan de kans hierop verkleinen. 

Methode

Systematische review en meta-analyse volgens de PRISMA-richtlijnen. Alle gerandomiseerde studies (RCT’s) die preventieve plaatsing van een mesh vergeleken met de standaard sluittechniek bij open aneurysmachirurgie via een mediane laparotomie werden geïncludeerd. Er werd gezocht in Medline, Embase en de Cochrane Library. Het screenen van artikelen, de dataverzameling en de kwaliteitsbeoordeling werden onafhankelijk door twee onderzoekers uitgevoerd. De primaire uitkomstmaat was het aantal littekenbreuken, de secundaire uitkomstmaat was het aantal re-operaties voor een littekenbreuk. Een ‘random effects’-model werd gebruikt om een gepoold relatief risico (RR) met bijbehorend 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) te schatten.

Resultaten

Vier RCT’s met in totaal 388 patiënten werden geïncludeerd. In het algemeen was er een laag risico op bias. Twee studies gebruikten een ‘sublay’-mesh (preperitoneaal onder de buikwandmusculatuur), één studie gebruikte een biologische ‘onlay’-mesh (subcutaan op de fascie) en de laatste studie evalueerde zowel een ‘sublay’-mesh als de ‘onlay’-mesh in separate studie-armen.

Het plaatsen van een mesh leidde tot significant minder littekenbreuken in vergelijking met de standaard sluittechniek (RR: 0,27; 95% BI: 0,11-0,66). Er was geen significant verschil in het aantal re-operaties voor een littekenbreuk (RR: 0,23; 95% BI: 0,11-1,05).

Conclusie

Preventieve plaatsing van een mesh na open aneurysmachirurgie vermindert het aantal littekenbreuken in vergelijking met de standaard sluittechniek. Dit leidt echter niet tot een vermindering in het aantal re-operaties voor een littekenbreuk.