Een conservatieve behandeling van agressieve fibromatose is een veilige behandelstrategie; de resultaten van de interim analyse van de GRAFITI studie.


MJM Timbergen, D.J. Grünhagen, C. Verhoef

Voorzitter(s): dr. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Vrijdag 25 mei 2018

10:28 - 10:35u in Parkzaal

Categorieën: Orale presentatie, Weke delen tumor, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V25 Hoofdhals, weke delen & melanoom


Introductie

Agressieve fibromatose (AF) is een zeldzame, benigne, wekedelen tumor met lokaal agressief gedrag en onvoorspelbare groei. Een conservatief beleid heeft de voorkeur vanwege hoge recidief kans na chirurgie. De prospectieve registratie studie; GRAFITI (Growth of aggressive fibromatosis without therapeutic intervention) onderzoekt het groeigedrag van AF tijdens een conservatief beleid.

Methode

Patiënten met extra-abdominale/abdominale wand AF die hiervoor geen eerdere therapie hebben ondergaan, worden geïncludeerd en volgen een follow-up schema (alternerend echo en MRI) om de groei van de tumor te monitoren. Deze groei wordt geclassificeerd middels de Response Evaluation Criteria In Solid Tumors (RECIST) criteria. Patiënten ontvangen tevens EORTC QLQ-C30 vragenlijsten om de kwaliteit van leven te meten tijdens dit conservatieve beleid. De interim analyse werd verricht na de inclusie van 20 patiënten met een minimale follow-up van 1 jaar. De GRAFITI-studie zou vroegtijdig beëindigd worden indien 50% van de geïncludeerde patiënten geswitcht is naar een actieve behandeling.

Resultaten 

Vijftien patiënten (75%) continueren na 1 jaar follow-up het conservatieve beleid. Vijf patiënten (25%) zijn overgegaan op een actieve behandeling namelijk chirurgie (n=3) en radiotherapie (n=2). Na 1 jaar follow-up toonden EORTC QLQ-C30 kwaliteit-van-leven-vragenlijsten een mediane score van 83.3 (schaal 1-100) waarbij een hogere score een beter functioneren en hogere kwaliteit van leven weergeeft. Mediane scores voor symptomen waren allemaal 0, behoudens vermoeidheid (score 11.1, range 0-55,6), pijn (16.7, range 0-66,7) en slapeloosheid (16.7, range 0-100), waarbij lagere scores minder symptomen weergeven. Deze scores waren allemaal vergelijkbaar aan scores van de algemene populatie beschreven door de EORTC.

Conclusie

De interim analyse toont dat de GRAFITI studie veilig gecontinueerd kan worden en dat een conservatief beleid een acceptabele behandelstrategie is wat betreft kwaliteit van leven voor patiënten met AF.