Timing van perioperatieve antibioticaprofylaxe in relatie tot kans op postoperatieve wondinfecties in een observationeel cohort in Nederland (TAPAS studie)


S.W. de Jonge, Q.J.J. Boldingh, A.H. Koch, L. Daniels, E.N. de Vries, W.M Ankum, M.G. Dijkgraaf, M.W. Hollmann, M.A. Boermeester

Donderdag 24 mei 2018

16:37 - 16:44u in Baroniezaal

Categorieën: Orale presentatie, Algemene chirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V03 Algemene chirurgie & kwaliteit,veiligheid, richtlijnen en protocollen


Introductie

Het belang van tijdige toediening van preoperatieve antibioticaprofylaxe is reeds bekend. Echter, literatuur over het optimale tijdsinterval in het uur vlak voor incisie is tegenstrijdig en geeft onzekerheid over een verondersteld verhoogd infectierisico voor patiënten. Doel van deze studie is de huidige tegenstrijdigheid te beslechten met een zorgvuldig ontworpen cohortstudie. 

Methode

In het Academisch Medisch Centrum werd een observationele cohort studie uitgevoerd. Van maart 2010 tot maart 2012 werden opeenvolgende patiënten die in een van zes willekeurig geselecteerde operatiekamers chirurgische, orthopedische of gynaecologische procedures met een indicatie voor preoperatieve antibioticaprofylaxe ondergingen geselecteerd. Patiënten werden vervolgd voor het optreden van oppervlakkige en diepe postoperatieve wondinfecties (POWI) volgens de definitie van de CDC (Center of Disease Control and prevention) in Amerika. Met een multivariaat logistisch regressie model, waarbij gecorrigeerd werd voor bekende confounding variabelen, werd de associatie tussen de timing van antibioticaprofylaxe en POWI onderzocht.

Resultaten

Bij 161 van de 3001 procedures werd een POWI vastgesteld. In 87% van de procedures werd de antibioticaprofylaxe binnen 60 minuten voorafgaand aan de eerste incisie toegediend. Bij 1550 patiënten (52%) was dit tussen de 30 en 0 minuten. Na correctie voor bekende confounders door middel van multivariate logische regressie werd er geen significant verschil gevonden in het risico op een POWI tussen de tijdsintervallen van 0 tot 30 minuten en 60 tot 30 minuten OR: 0.82; 95% BI [0.57-1.20], p= 0.309 voorafgaand aan incisie.

Conclusie

In dit cohort kon binnen de 60 minuten voor incisie geen tijdsinterval voor de preoperatieve antibioticaprofylaxe gift worden geïdentificeerd dat is geassocieerd een significant lager of hoger risico op postoperatieve wondinfecties. Kortom, ieder tijdstip binnen 60 minuten voor incisie voldoet.