Lacunaire Implementatie van de Critical View of Safety Techniek voor Laparoscopische Cholecystectomie - Resultaten van een Landelijke Enquête


F.W. van de Graaf, J. van den Bos, L.P.S. Stassen, J.F. Lange

Donderdag 24 mei 2018

16:30 - 16:37u in Baroniezaal

Categorieën: Algemene chirurgie, Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V03 Algemene chirurgie & kwaliteit,veiligheid, richtlijnen en protocollen


Introductie 

Galwegletsel blijft een aanzienlijke complicatie na laparoscopische cholecystectomie (LC). De Critical View of Safety techniek (CVS) is een veelgeprezen methode om de incidentie van galwegletsel terug te dringen. Het doel van deze studie was om de huidige stand van zake aangaande LC en CVS in Nederland vast te stellen.

Methode

Een elektronische enquête werd uitgevoerd onder alle leden van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). Enkel de volledige responsen van chirurgen en opleidingsassistenten werden geanalyseerd. De enquête bevatte vragen met betrekking tot het gebruik van CVS, de huidige wijze waarop LC in de praktijk wordt uitgevoerd, de huidige kennis omtrent CVS en haar definitie, in welke gevallen voor conversie naar open cholecystectomie wordt gekozen, en het gebruik van overige veiligheidstechnieken. Alle responsen werden anoniem verwerkt

Resultaten

De responspercentage was 37% (766/2055). 610 volledig ingevulde enquêtes zijn geanalyseerd. Onder de respondenten waren 410 (67.2%) chirurg en 200 (32.8%) opleidingsassistent. 98.2% van de respondenten gaf aan CVS regelmatig in de praktijk toe te passen. Echter, slechts 72% van de respondenten voerde daadwerkelijk de essentiële stappen van CVS frequent uit. De helft van de respondenten was in staat om de stappen van CVS adequaat te reproduceren en slechts 16.9% kon adequaat deze stappen onderscheiden van mogelijk schadelijke handelingen. Bovendien selecteerde 74.9% onjuist één of meerdere potentieel schadelijke stappen als zijnde onderdeel van de CVS techniek.

Conclusie 

De responsen wijzen aan dat praktisch alle Nederlandse chirurgen en opleidingsassistenten claimen CVS te gebruiken. Het merendeel van deze kunnen de essentiële stappen van CVS niet adequaat onderscheiden van handelingen die geen onderdeel van CVS zijn. De huidige kennis van opleidingsassistenten aangaande CVS is superieur aan dat van chirurgen.