Is het geven van prehospitale bloedproducten veilig en effectief? Een systematische review


T.W.H. Rijnhout, K.E. Wever, H.A.R. Marinus, N. Hoogerwerf, L. Geeraedts jr., E.C.T.H. Tan

Donderdag 24 mei 2018

17:37 - 17:44u in Brabantzaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V08 Trauma 2 (deel 1/2)


Introductie

Levensbedreigend bloedverlies kent wereldwijd een sterftecijfer van maar liefst 40%. In de prehospitale zorg wordt al decennialang gebruik gemaakt van bloedproducten bij de resuscitatie van ernstig gewonde traumapatiënten. Het is echter niet duidelijk of het gebruik van prehospitaal gebruik van bloedproducten daadwerkelijk bijdraagt aan overleving.

Methode

Vier databases zijn doorzocht: CINAHL, Cochrane, EMBASE en Pubmed in de periode tot aan december 2017.  Na het verwijderen van duplicaten werden 2764 artikelen beoordeeld op titel en abstract. 260 artikelen werden vervolgens beoordeeld op basis van volledige tekst. Zowel het beoordelen van titel/abstract en volledige tekst gebeurde steeds afzonderlijk door twee auteurs. Uiteindelijk werden 47 artikelen geïncludeerd: 4 case reports 22 case series 18 case control waarvan 9 met gematched cohort en 3 systematische reviews. 

Resultaten 

Na meta-analyse blijkt er geen significant voordeel voor de groep met prehospitale bloedtransfusie op zowel de totale mortaliteit (OR 1.09 95% CI [0.89-1.33]) als de 24-uurs mortaliteit (OR 0.93 95% CI [0.64-1.34]). Studies uitgevoerd in militaire setting beschrijven wel een significant voordeel voor de prehospitale bloedtransfusie groep.

In totaal trad bij 3/4739 patiënten een complicatie op (0.07%). Twee ontwikkelden direct na toediening een lichte transfusiereactie en één mogelijk een ademdepressie. Het was niet zeker of de complicaties het directe gevolg waren van de bloedtransfusie.

Conclusie

Prehospitale bloedtransfusie is veilig, maar heeft alleen in de militaire setting een significant voordeel. Gerandomiseerd onderzoek is nodig om een effect aan te tonen in de civiele setting.

24-uurs mortaliteit voor gematchte cohorten
totale mortaliteit voor gematchte cohorten