Incidentie en effecten van ondervoeding in traumapatiënten: een systematische review


S. Dijkink, K. Meier, P. Krijnen, D.D. Yeh, G.C. Velmahos, I.B. Schipper

Donderdag 24 mei 2018

16:44 - 16:51u in Brabantzaal

Categorieën: Orale presentatie, Traumachirurgie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V01 Trauma


Introductie 

Ondervoeding tijdens ziekenhuisopname is geassocieerd met slechtere uitkomsten, maar over de invloed hiervan voor traumapatiënten is weinig bekend. Incidentiecijfers zijn schaars, waardoor dit probleem onderbelicht blijft. Het doel van deze studie is  een overzicht te geven van de huidige kennis  over het vóorkomen en de rol van ondervoeding in traumapatiënten.

Methode 

De literatuurstudie werd volgens de PRISMA-richtlijnen uitgevoerd. Artikelen over de voedingsstatus en het effect hiervan in traumapatiënten werden geïncludeerd.  De zoekopdracht identificeerde 3302 artikelen, waarvan 17 werden geïncludeerd. Negen artikelen  beschreven de metabole respons in traumapatiënten. Vier artikelen beschreven de incidentie van ondervoeding bij opgenomen traumapatiënten, waarvan één klinische uitkomsten beschreef.  De incidentie en gevolgen van ondervoeding in de geriatrische traumapopulatie werd beschreven in vier artikelen.

Resultaten

De metabole respons wordt gekenmerkt door toegenomen energieverbruik en insulineresistentie en verminderde eiwitsynthese. Ondervoeding in traumapatiënten leidt tot mogelijk een verstoorde immunologische respons, wat traumapatiënten vatbaarder maakt voor complicaties en verdere verslechtering van de voedingstoestand.

De incidentie van ondervoeding varieerde van 15% tot 40% in traumapatiënten. Ondervoeding is een onafhankelijke risicofactor voor complicaties(relatieve risico [RR]2,9, 95% betrouwbaarheidsinterval[BI] 1,4-5,8, p=0,003), mortaliteit(RR4; 95%BI 1-15; p=0.04) en ziekenhuisopname langer dan 14 dagen(RR2.3; 95%BI 1.2-4.7; p=0.01).

In de geriatrische traumapatiëntenpopulatie heeft 38 tot 60% kans op ondervoeding en ongeveer 20% was ondervoed bij opname. Ondervoeding was geassocieerd met een slechtere gezondheid na ontslag.

Conclusie

Ondanks de hoge incidentie van en kans op ondervoeding, vooral in geriatrische traumapatiënten, en de potentieel nadelige invloed op uitkomsten, is de literatuur zeer beperkt. Omdat meer inzicht in ondervoeding noodzakelijk is, wordt een internationale multicentrische prospectieve studie opgestart naar het effect van ondervoeding bij op de ICU opgenomen traumapatiënten.