Het effect van jaarlijkse beeldvorming na een endovasculaire aorta aneurysma ingreep op re-interventies en mortaliteit - een systematische review en meta-analyse


S.M.L. de Mik, A.C.M. Geraedts, D.T. Ubbink, R. Balm

Donderdag 24 mei 2018

17:37 - 17:44u in Auditorium

Categorieën: Orale presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V11 Vaatchirurgie 2 (deel 1/2)


Introductie 

Jaarlijkse beeldvorming wordt aanbevolen voor patiënten na EndoVasculaire Aneurysm Repair (EVAR) om complicaties te detecteren waarvoor een re-interventie nodig is. Dit leidt echter ook tot een belasting van patiënten en de zorg. Het doel van deze studie is het effect bestuderen van jaarlijkse beeldvorming na EVAR op re-interventies en mortaliteit. 

Methode 

Een systematische review naar cohortstudies die patiënten vergeleken die wel of geen of beperkte jaarlijkse beeldvorming ondergingen. Inclusie, kwaliteitsbeoordeling en data-extractie werden door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar uitgevoerd. De meta-analyse werd met een random effects-model uitgevoerd om het absolute risicoverschil en het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) te schatten voor het aantal patiënten met re-interventies en de mortaliteit.

Resultaten

Negen publicaties zijn geïncludeerd met in totaal 21.006 patiënten die een EVAR ondergingen. De studies verschilden in controleprotocollen en hun definities voor het wel, beperkt of niet uitvoeren van jaarlijkse beeldvorming. Meta-analyse toonde statistisch significant meer reïnterventies aan bij met beeldvorming gecontroleerde patiënten (4%; 95% BI [1 tot 7%]). Een verschil ten nadele van controle werd gezien bij meta-analyse van de mortaliteitscijfers, echter dit was niet statistisch significant: 12% (95% BI [-2 tot 26%]).

Conclusie

Deze literatuurstudie laat zien dat patiënten die jaarlijks met beeldvorming worden gecontroleerd meer re-interventies ondergaan dan patiënten met minder beeldvorming, terwijl er geen aanwijzingen zijn voor een verschil in mortaliteit. Toekomstig onderzoek zal bestuderen of de aanbeveling voor jaarlijkse beeldvorming voor alle EVAR-patiënten nodig is.