Poster - Ontwikkeling en validatie van een nomogram om de kans op recidief en melanoom-specifieke mortaliteit te voorspellen in melanoom patiënten met een negatieve schildwachtklier


D. Verver, D. van Klaveren, V. Franke, A.C.J. van Akkooi, P. Rutkowski, U. Keilholz, A.M.M. Eggermont, T.E.C. Nijsten, D.J. Grünhagen, C. Verhoef

Voorzitter(s): dr. R.R.J.P. van Eekeren, chirurg, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

Vrijdag 25 mei 2018

10:42 - 10:47u in Parkzaal

Categorieën: Melanoom, Poster presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V25 Hoofdhals, weke delen & melanoom


Introductie 

De schildwachtklierprocedure uitslag in melanoom patiënten is een belangrijke prognostische factor en heeft daardoor aanzienlijke implicaties voor de behandelstrategie. Het doel was om specifiek in negatieve-schildwachtklier patiënten andere belangrijke factoren te identificeren en deze te combineren in een predictiemodel om de kans op recidief en melanoom-specifieke mortaliteit te voorspellen.

Methode

Er werd gebruik gemaakt van een groot Europees cohort met data van vier European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) Melanoma Group centra. Significante prognostische factoren voor de kans op recidief en melanoom-specifieke mortaliteit werden geïdentificeerd en geïntegreerd in een predictiemodel. De prestatie van het model werd beoordeeld aan de hand van discriminatie (concordance-index) en kalibratie in crossvalidatie over de vier centra. Het predictiemodel werd voor klinisch gebruik grafisch gepresenteerd in de vorm van een nomogram.

Resultaten 

In totaal zijn er 3184 geschikte patiënten geïncludeerd. Het uiteindelijke multivariabele predictiemodel voor de kans op recidief bevatte drie onafhankelijke prognostische factoren: ulceratie, anatomische locatie en Breslow dikte. De bijbehorende c-index was 0.74. Het predictiemodel vertoonde een goede prestatie in crossvalidatie over de vier centra. Een nomogram werd ontwikkeld gebaseerd op dit model zodat de risico-score kon worden berekend. Hieruit bleek dat een derde van de negatieve-schildwachtklier patiënten in deze studie een recidiefkans had van <8.2% en dat ongeveer 6% een recidiefkans had van >45% op 5-jaar. 

Conclusie 

Een nieuw en makkelijk te gebruiken nomogram werd ontwikkeld en gevalideerd om de kans op recidief en melanoom-specifieke mortaliteit in negatieve-schildwachtklier patiënten te voorspellen. Het biedt gepersonaliseerde patiënt-specifieke voorspellingen die nuttig zijn voor de patiëntenzorg, kunnen leiden tot beter passende surveillance strategieën en mogelijk selectie voor adjuvante therapie (studies).

De curves representeren respectievelijk de kans op recidief of melanoom-specifieke mortaliteit op 5-jaar. Het histogram representeert de distributie van de risico score in het cohort: licht roze staven, het eerste tertiel (laag risico); medium roze staven