Poster - Lage levensverwachting bij oudere patiënten met kritieke ischemie in vergelijking met de Nederlandse populatie


S Klaphake, K de Leur, P.G.H. Mulder, G.H. Ho, H.G.W. de Groot, E.J. Veen, L. van der Laan

Donderdag 24 mei 2018

17:12 - 17:17u in Auditorium

Categorieën: Poster presentatie, Vaatchirurgie arterieel, veneus & diabetische voet, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V04 Vaatchirurgie 1


Introductie

Kritieke ischemie is de meest ernstige vorm van perifeer arterieel vaatlijden (PAV) en gaat gepaard met een 1-jaars mortaliteit van circa 25%. Door vergrijzing stijgt het aantal ouderen patiënten met PAV. Met deze studie brengen we de mortaliteit en levensverwachting van deze fragiele patiënten populatie na verschillende behandelingen in kaart.

Methode

Alle patiënten >70 jaar die zich in ons ziekenhuis presenteerde met kritieke ischemie van 2006 t/m 2013 werden retrospectief geïncludeerd. Behandeling was conservatief, endovasculair, chirurgisch of middels een primaire amputatie. Follow-up voor overleving was tot en met december 2014. De primaire uitkomstmaat was de mortaliteit, en het verschil in mortaliteit tussen invasieve en conservatieve behandeling. Secundaire uitkomstmaat was de levensverwachting. Mortaliteit werd geanalyseerd middels Kaplan-Meier methode. Het effect van conservatieve behandeling op mortaliteit werd geanalyseerd middels Cox regressie. De levensverwachting van de patiënten populatie werd berekend middels AUC, en vergeleken met die van de Nederlandse populatie in dezelfde leeftijdsgroep.

Resultaten

In totaal zijn 651 patiënten geïncludeerd, waarbij 686 benen zijn behandeld gedurende de studieperiode. Initiële behandeling was conservatief (n=181), endovasculair (n=259), chirurgische revascularisatie (n=169) en primaire amputatie (n=42). De 1-jaars mortaliteit was 29%. Mortaliteit na endovasculaire en chirurgische behandeling was hoger in tachtigjarige patiënten t.o.v. patiënten van 70 – 79 jaar (p<0.001). De mortaliteit ratio van conservatieve versus invasieve behandeling was 0.84 (95%CI:0.65-1.09;p=0.19). Levensverwachting was significant lager vergeleken met de Nederlandse populatie, met het grootste verschil op 70 jarige leeftijd; 9 en 8 jaar voor respectievelijk mannen en vrouwen.

Conclusie

De mortaliteit van oudere patiënten met kritieke ischemie is hoog ongeacht het type interventie, en de levensverwachting is fors verlaagd ten opzichte van de Nederlandse bevolking. Patiënten die geselecteerd worden voor een invasieve behandeling hebben geen hogere mortaliteit in vergelijking met een conservatieve therapie.

Levensverwachting van de studie populatie ten opzichte van de Nederlandse bevolking - mannen
Levensverwachting van de studie populatie ten opzichte van de Nederlandse bevolking - vrouwen