Het achterwege laten van de schildwachtklierprocedure na neoadjuvante systeemtherapie bij selectieve klinisch kliernegatieve borstkankerpatiënten


M.E.M. van der Noordaa, F.H. van Duijnhoven, V. Cuijpers, E. van Werkhoven, H.A.O Winter-Warnars, T. Wiersma, M. Stokkel, V. Dezentje, M.T.F.D. Vrancken Peeters

Voorzitter(s): dr. J.P. Deroose, chirurg, Martini Ziekenhuis, Groningen

Vrijdag 25 mei 2018

9:30 - 9:37u in Zaal 80 & 81

Categorieën: Vrije voordrachten (V-sessie), Mammachirurgie, Orale presentatie

Parallel sessie: V22 Mammachirurgie (deel 2/2)


Introductie

Er bestaat discussie over de toegevoegde waarde van de schildwachtklier (SWK)-procedure na neoadjuvante systeemtherapie bij klinisch klier-negatieve (cN0) borstkankerpatiënten. Het doel van deze studie was om karakteristieken te identificeren die geassocieerd zijn met een tumor-negatieve SWK na NST, om patiënten te selecteren bij wie de SWK-procedure achterwege gelaten kan worden. 

Methode 

Alle cN0 patiënten die tussen januari 2013 tot september 2017 een SWK-procedure ondergingen na NST in het Antoni van Leeuwenhoek werden geïncludeerd voor deze retrospectieve studie. Klinisch N0 was gedefinieerd als de afwezigheid van suspecte klieren op echo en/of PET/CT, of de afwezigheid van tumorcellen bij cytologische punctie. Een univariabele analyse en multivariabele logistische regressie werden uitgevoerd om karakteristieken te selecteren die geassocieerd zijn met een tumor-negatieve SWK na NST.

Resultaten

Er werden 298 patiënten geïdentificeerd, waarvan 258 met tumor-negatieve SWK na NST (87%). Bij univariabele analyse (tabel 1) was tumorsubtype significant geassocieerd met een tumor-negatieve SWK: 75% van HR+/HER2+ patiënten had een negatieve SWK, 93% van HR+/HER2+ patiënten, 100% HR-/HER2+ patiënten en 99% triple negatieve patiënten. Ook tumorgraad was geassocieerd met een negatieve SWK (graad I 69%; graad II 81%; graad III 98%), evenals radiologisch complete respons (rCR 95%; non-rCR 79%) en pathologisch complete respons (pCR 100%; non-pCR 82%) van de mammatumor. Bij multivariabele regressie (tabel II), gecorrigeerd voor tumorsubtype, bleven tumorgraad en pCR significante voorspellers voor een tumor-negatieve SWK.

Conclusie

Bij cN0 borstkankerpatiënten zijn tumorsubtype, tumorgraad en pCR van de mammatumor prognostische karakteristieken voor een tumor-negatieve SWK na NST. Bij patiënten met HR-/HER2+ en triple negatieve tumoren en patiënten met een tumor graad III kan overwogen worden de SWK-procedure achterwege te laten.