De impact van chirurgie bij palliatieve patiënten met acute obstructie problematiek op basis van peritonitis carcinomatosa


N.L. de Boer, J.A.W. Hagemans, B.T.A. Schultze, C. Verhoef, J.W.A. Burger

Donderdag 24 mei 2018

17:37 - 17:44u in Parkzaal

Categorieën: Colorectaal (maligne), Orale presentatie, Vrije voordrachten (V-sessie)

Parallel sessie: V09 Colon maligne


Introductie

Bij palliatieve patiënten met peritonitis carcinomatosa ontstaan regelmatig (acute)symptomen gerelateerd aan de progressie en locatie van tumor, zoals een mechanische ileus. Een mogelijke behandeling is een (semi)spoed operatie. Er is echter weinig bekend over de postoperatieve uitkomsten van chirurgie bij deze kwetsbare patiëntenpopulatie. Deze studie wil hier meer inzicht geven.

Methode

In deze retrospectieve studie hebben we alle patiënten geïncludeerd die tussen november 2012 en oktober 2017 in palliatieve setting een (semi)spoed operatie ondergingen in een oncologisch centrum, in verband met obstructieve klachten op basis van peritonitis carcinomatosa. Baseline karakteristieken en klinische informatie, zoals presentatie, chirurgische behandeling, complicaties per- en postoperatief, opname duur en overleving werden verzameld. Patiënten met een niet-maligne oorzaak van obstructie werden geëxcludeerd uit de studie.

Resultaten

Er werden 86 patiënten geïncludeerd. Primaire maligniteit was in 32.6% van colorectale origine, in 23.3% een neuro-endocriene-tumor, in 12.8% een ovariumcarcinoom en 31.4% viel onder “overig”. Operatie-indicatie was in 89.5% een acute obstructie, 10.5% had een darmperforatie. Mediane opnameduur was 15 dagen[IQR8-21]. 62.8% Ontwikkelde complicaties postoperatief en 18.2% had ≥2 complicaties. Postoperatief werd 46.5% heropgenomen, 30.2% had ≥2 heropnames. Mediane overleving was 128 dagen. Ziekenhuismortaliteit was 15.1% en 17.4% werd ontslagen naar een hospice. Met name patiënten die symptomen ontwikkelden tijdens/kort na behandeling met systemische therapie hadden een slechte prognose. Patiënten met peritoneaal gemetastaseerde neuro-endocriene-tumor hadden juist een betere prognose. 

Conclusie

Palliatieve chirurgie bij deze specifieke patiëntenpopulatie gaat gepaard met veel morbiditeit en mortaliteit. De vaak beperkte levensverwachting, gaat na een chirurgische ingreep gepaard met complicaties en heropnames. Kritische patiënt selectie, multidisciplinairoverleg en uitgebreide patiënt voorlichting is aanbevolen. In geval van progressie ondanks behandeling met systemische therapie lijkt chirurgie niet zinvol.

Figuur 1: overall survival in dagen
Figuur 2: overall survival van patienten behandeld met chemotherapie